Vad gör Sveriges kommuner för cirkulär ekonomi?

Vad gör Sveriges kommuner för att bidra till att skapa det cirkulära samhället? CircularEconomy.se kartlägger kommunernas initiativ i stort och smått.

Listan är ett levande dokument som fylls på efter hand. Saknar du din egen kommun? Hör av dig till maria@circulareconomy.se och berätta om hur ni satsar på cirkulär ekonomi.

Skåne

Helsingborg
Bygger nya stadsdelen H+ där avloppssystemet består av Tre rör ut, ett koncept som innebär olika rör för matavfall från avfallskvarn, gråvatten och svartvatten, detta gör att potentialen för utvinning av biogas blir enormt mycket större.
Deltar i ett nationellt projekt, PROCEED samt ett regionalt, Cirkulära Skåne. Ett delprojekt är Det hållbara köket för att se hur vi kan jobba med cirkulär ekonomi, energi, ekomat, matsvinn, transporter, beställarbeteende mm.
Matsvinnsprojektet är ett projekt som pågått länge och som idag har fina resultat att visa upp från stadens kök och matsalar.
Industry Park of Sweden använder man sig av industriell symbios genom samverkan mellan olika företag. Som exempel återvinns energi och återdistribueras till företagen på området. Stora mängder återvunnen värme levereras också till Helsingborgs fjärrvärmenät.

Kristianstad
Kristianstad har ihop med andra kommuner i Skåne under 2016-2018 arbetat i ett projekt med att minska användningen av fossil energi. Genom att satsa på miljöbilar och klimatvänliga tjänsteresor, samt fasa ut olje- och gaspannor har kommunerna minskat sin klimatpåverkan rejält, se film för mer information. Ett fortsättningsprojekt pågår under 2019-2022.

Landskrona
Kommunens städavdelning köper endast rengöringsprodukter med cradle to cradle märkning.
Alla kommunala överskott som möbler, lampor m.m går till en central uppsamling där sakerna repareras (om möjligt). Därifrån kan förvaltningarna hämta vad som behövs i verksamheten.
Biogas utvinns sedan många år en del från tippområdet som sedan går till kraftvärmeverk för produktion av el och hetvatten. All kommunal energiproduktion är nästan fossilfri och all el som upphandlas är vindkraftsel.

Lund
Utnyttjande av restvärme från ESS och MAX IV på Brunnshög. Världens största lågtempererade fjärrvärmesystem invigs i hösten 2019.
EctogridMedicon Village. Innovativt system för utnyttjande av kyla och värme i fastigheter.
Cirkulär avfallshantering med matinsamling i ett projekt med SCALIBUR.
FixaTill är ett projekt som man jobbar med i Lund (Lunds Renhållningsverk). Återbruksverkstaden öppnade 2016 och är sedan dess öppen för lundabor som kan komma hit för att förlänga livet på sina saker genom att laga och reparera dem. I verkstaden finns utrustad snickeriverkstad, målarrum och symaskiner som är gratis för besökarna att använda. För att öka kunskapen om återbruk hålls även workshops med tema återbruk och avfallsförebyggande.

Malmö
Malmö deltar i det EU-finansierade projektet Circular Public Procurement. Ett exempel är upphandling av möbler, där kommunen numera prioriterar återbruk och har tecknat avtal med fyra leverantörer som erbjuder uthyrning, reparation och re-design. Förutom en mer resurseffektiv och cirkulär hantering blir det 30 procent billigare än att köpa nytt. Dessutom har man inrättat en syateljé och verkstad där personer som står långt från arbetsmarknaden får jobb.
Ett annat område kommunen tittat på är IT-produkter, som kan repareras, uppgraderas och återvinnas.
Malvin är en intern förmedlingstjänst för Malmö Stad där förvaltningar kan förmedla t.ex. möbler, böcker och hjälpmedel till varandra.
Del i Sharing Cities Sweden med miljonprogramsrenoveringen Sege Park där man bl a bygger hubbar för delning.
Smarta Kartan. Här listas ställen i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar.
STPLN i Malmö erbjuder verkstäder, studior och kontorsplatser för användning. Här jobbar de med makerspace och är paraplyorganisation för flera olika initiativ såsom öppen verkstad, centrum för kreativt återbruk, cykelkök och cykelbibliotek.
ReTuren är en alternativ återvinningscentral. Bland annat återbruk och workshops om hur man kan laga varor.
Garaget En mötesplats och ett stadsområdesbibliotek med utlåning av bl.a. verktyg, spel och maskeradkläder och lokal scen.
Sharing Cities är ett nationellt program med målen att: 1. Utveckla en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbytet samt sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. 2. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning och tar emot och säljer begagnat byggmaterial.
I Malmös hamnområde har man valt att fokusera på det som kallas för industriell symbios och som syftar till etablerade samarbeten mellan industrier och verksamheter. Det kan till exempel innebära att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang istället för att de går till spillo.

Trelleborg
Först i Sverige med att skapa en plan för cirkulär ekonomi i samarbete med Sweco.
Deltagit i ett projekt lett av HUT Skåne om hållbar avfallshantering i byggsektorn, tagit fram en CE-plan för livsmedel, Delaktiga 2019 i projektet Cirkulära Skåne för att identifiera arbetssätt för cirkulär upphandling.
Inför 2020 ansöks om att delta i nordisk utveckling av cirkulär ekonomi genom pilotprojekt, utveckla kunskapen i praktiken om cirkulär ekonomi i offentlig sektor och utveckla CE-planen för livsmedel.

Ystad
Ystad har ett internt Blocket genom off2off, för återbruk av möbler inom kommunen och även Social omsorg har ett liknande system för återbruk av hjälpmedel för olika brukare.
En av kommunerna som samarbetar inom projektet Cirkulära Skåne, som drivs av HUT Skåne och IUC Skåne för att identifiera arbetssätt för cirkulär upphandling. Detta samarbete görs tillsammans med Eslöv, Helsingborg, Höör, Malmö och Trelleborg.
Har i skrivande stund 15 st verksamheter med Avfall Sveriges märkning Miljönär-vänlig. Avfall Sverige är en organisation som verkar för att förebygga att avfall uppstår och att mer återanvänds. Märkningen Miljönär-vänlig är ett led i detta arbete.
Marknad & Näringslivsenheten på kommunen har initierat ett paraply som de valt att kalla FNs hållbarhetsmål – ett smörgåsbord för nya affärer Målsättningen är att skapa förutsättningar för näringslivet genom att visa på områden där man kan hitta konkurrenskraft, ekonomisk vinning, nya affärer, kompetensförsörjning, vara steget före och bidra till generationsmålet genom att arbeta i linje med FNs 17 hållbarhetsmål.

Ängelholm
Arbetar just nu på att ta fram en ny avfallsplan i det nya bolaget Södra Smålands avfall och miljö (SSAM). Genom planen är förhoppningen att man får energi och resurser att jobba mer med cirkulär ekonomi.

Blekinge

Ronneby
Använder Cradle to Cradle som en metod att uppnå cirkulär ekonomi, hälsosamma material, mångfald och förnyelsebar energi. Har sedan 2011 arbetat med det på olika sätt som bl a workshops, showroom, föreläsningar, exjobb, projekt, upphandling, utbildning och de har översatt trycksaker till svenska som bl a delas ut till skolor. Vassaste projektet hittills är Hulta förskola.
Cefur kommer att upphöra som egen enhet och hållbarhetsatsningen på cirkulär ekonomi och Cradle to Cradle kommer att finnas centralt i kommunens verksamhet.
Deltar i olika cirkulära projekt, t ex BAMB – Buildings As Material Banks.

Sölvesborg
Inom kommunen har man ett lager för möbler som kan återanvändas. Möblerna läggs upp digitalt inom kommunen med bild och text för att kunna söka upp passande möbler.
Kommer inom kort att få en insamling på en återvinningscentral där lämpliga saker tas omhand och repareras och därefter försäljs igen. De som ska göra detta är människor som är lite ställda utanför arbetsmarknaden.

Halland

Falkenberg
Deltar i det Vinnova-finansierade projektet Omställning till cirkulär ekonomi – hur kan lantbrukssektorn bidra? Det handlar om att hitta affärsmodeller och större marknad för biogas.

Halmstad
I Halmstad drivs flera återbruksverksamheter som arbetsmarknadsprojekt. På byggåtervinningen finns begagnat bygg- och inredningsmaterial till fördelaktiga priser. På Kretsloppan fyndas begagnade möbler, cyklar, glas, porslin med mer. På Haldahuset tillverkas och renoveras sådant som privatpersoner lämnat i en särskild container märkt Återbruk på en av kommunens återvinningscentraler, och som sedan säljs vidare på Kretsloppan. Även i Halmstad finns Fritidsbanken samt Halvin, som är en kommunintern förmedling för återanvändning av möbler mellan kommunens förvaltningar. Den dagliga verksamheten Linden har en miljösatsning på återvinning av utbrunna värmeljushållare som blivit en succé. Aluminiumet skickas till Thailand för tillverkning av arm- och benproteser, stearinen återvinns till nya ljus och metallplattan i mitten på ljusbehållaren lämnas till återvinning.

Laholm
Medlemmar i EMC – ett företagsnätverk som stöttar och stärker företag och organisationer i sin hållbara och klimateffektiva affärsutveckling.
Fritidsbanken med möjligheten till en aktiv fritid genom att gratis låna olika typer av sportutrustning.

Varberg
I projektet ARENA fokuserar man på att skapa ett ramverk för cirkulär omställning i Halland. Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) ska tillsammans med forskningsinstitutet RISE arbeta för att höja kunskapsnivån om cirkulär ekonomi inom kommun och näringsliv och hos medborgare.
Gymnasieskolan Peder Skrivares skola vann Varbergs Kommuns Hållbarhetspris 2019. Skolan har ett fokus på lärande inom cirkulär ekonomi.

Småland

Kalmar
Fritidsbanken – ett bibliotek för sport och fritidsutrustning som är gratis i landet, finns i flera städer i Sverige.
Våren 2018 invigdes KSRR:s nya återvinningscentral som lockar med återbruk, pantstation, längre öppettider och enklare avlämning. Ungefär 65 procent av matavfallet sorteras ut och går till biogasproduktion.
Kalmar Vatten har precis avslutat en förstudie kring möjligheterna att i framtiden kunna cirkulera vatten från reningsverket till användningsområden på land, vilket minskar övergödning och motverkar vattenbrist. Mer finns att läsa på Kalmars miljöbokslut 2018.
Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är ett treårigt samverkansprojekt med avslut juni 2021 som syftar till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi.

Vaggeryd
ReMida tar vara på rest- och spillmaterial från företag. Saker företagen har tänkt att slänga kan istället få ett nytt liv och bli ett kreativt pedagogiskt material på förskolor, fritidshem, och skolor i Vaggeryd kommun.

Västergötland

Alingsås
Delaktiga i projektet Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike tillsammans med Härryda, Lerum och Partille. Projektet syftar till att genom cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden.

Borås
Storsatsar på cirkulär ekonomi inom mode/textil. Borås högskola, Science Park Borås, Textile Fashion Center, Circular Hub och DoTank m m.

Göteborg
Cirkulära Göteborg, Göteborgs stads satsning på cirkulär ekonomi som bland annat resulterat i Fixoteket (verkstäder/lokaler för att hyra, låna, dela, reparera).
Tage, internt Blocket för recirkulering av möbler och annan utrustning mellan delar av förvaltningen.
Kretsloppsparken, ett antal butiker kopplade till återvinningsstationen i Alelyckan.
Del i Sharing Cities Sweden med diverse satsningar på delande som ska utvecklas på Skeppsbrokajen.
Lådcykelpoolen i Kville.
Göteborgs universitet har upphandlat återbrukad inredning från reCreate Design Co.
Smarta Kartan samlar alla verksamheter där du kan hyra, byta, låna, dela, ge och få i Göteborg. Här hittar du drygt 200 exempel på sådant som att låna leksaker, byta fröpåsar och hyra bil av någon i grannskapet.
Hyresvärdar som inför bytesrum får sänkt grovavfallstaxa. Göteborgs stad har tagit fram en folder om hur man skapar bytesrum.
Dela mera är en utökning av vad bibliotek lånar ut.
GreenhackGBG är Göteborgs Stads kanal för hållbara livsstilar. Där finns tips, inspiration och tankar kring vad medborgarna kan göra för att ställa om till en mer hållbar vardag.
Fallfrukt byter ägare Medborgare kan lämna frukt på återvinningscentraler för att kunna ätas av andra. De som inte går att äta blir biogas.
Med Styr och ställ kan man korttidslåna cyklar som är utställda på utvalda platser i staden.
Sharing Cities är ett nationellt program med målen att: 1. Utveckla en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbytet samt sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. 2. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.
Leksaksbiblioteket i Majorna är en del av Sharing Cities. Barn har i genomsnitt 536 leksaker var… men hur många används egentligen? På leksaksbiblioteket kan man istället låna ekologiska och giftfria leksaker gratis.

Lerum
Delaktiga i  i projektet Cirkulära möbelflöden som arbetar för att visa hur möbelbranschen konkret kan ställa om till en mer cirkulär ekonomi.
Delaktiga i projektet DMO 2.0, Design med omtanke, med återbruk av möbler som leds av Västra Götalandsregionen.
Delaktiga i projektet Grön ekonomi inom Göteborgs Insjörike tillsammans med Härryda, Alingsås och Partille. Projektet syftar till att genom cirkulär ekonomi skapa förutsättningar för en effektivisering – miljömässig och ekonomisk – i ett antal industri- och företagsområden.
Möblerum är Lerums interna annonsmarknad för begagnade möbler och prylar.

Mariestad
Världens första soldrivna vätgasstation byggs i Mariestad. Tankstationen får därmed ett energisystem för lokal soldriven produktion av vätgas, allt förnybart och emissionsfritt.

Mölndal
I ett pilotprojektAstraZeneca i samarbete med Mölndals stad, Essity och Sodexo installeras Tork PaperCircle®, världens första återvinningstjänst för pappershanddukar. Det nya partnerskapet ska bidra till ett cirkulärt samhälle och till minskade koldioxidutsläpp.

Skövde
Inlett arbetet med DMO 2.0, Design med omtanke, med återbruk av möbler som leds av Västra Götalandsregionen.
I samarbete med ATEA Goitloop ser de till att datorer och surfplattor återanvänds eller återvinns. Under 2019 kommer kommunens IT-enhet att genomföra aktiviteter för att återvinna 100 procent av alla datorer, skärmar, surfplattor och telefoner.

Trollhättan
Returen – här finns ett snickeri, en mekanisk verkstad, second-hand butiker, en återvinningscentral, lego-avdelningar, Servicelaget/Lilla hjälpen samt elektronikskrotdemontering.
Fritidsbanken med möjligheten till en aktiv fritid genom att gratis låna olika typer av sportutrustning.
Trollhättan är även bland de ledande kommunerna i Sverige vad gäller Biogas och Biogasproduktion.

Vårgårda
Vårgårda bostäder bygger cirkulära energisystem i renoverade miljonprogramshus, solceller kopplade till batterier i form av bränsleceller från göteborgska Powercell gör att solel kan användas när solen inte lyser.
Läs även här om ett projekt där man testar att göra energilagring i vätgas.

Bohuslän

Sotenäs
Industriell symbios kopplad till fiskerinäringen i Sotenäs Symbioscentrum som är under uppbyggnad men tar form mer och mer. Läs även Emma Dalvägs artikel här på bloggen om industriell symbios, som bland annat tar upp Sotenäs Symbioscentrum.

Uddevalla
Under utveckling av en 3D-skrivar-park som är en vital komponent i en cirkulär ekonomi genom reparation, renovering av produkter samt återanvändning av material.
Kommunen har fått bidrag för en förstudie om en återbrukspark. Återbruksparken skall återanvända, återvinna och reparera överblivet material. Återbruksparken kommer också att ta emot byggmaterial som blivit över så det kan användas istället för att kastas.

Södermanland

Botkyrka
Fritidsbanken – ett bibliotek för sport och fritidsutrustning som är gratis i landet, finns i flera städer i Sverige.
SRV Återvinning (kommunens delägda avfallsbolag) samlar in matavfall som de och SYVAB (kommunens delägda vattenreningsverk) producerar biogas av.

Eskilstuna
Re:Tuna är en riktig galleria med 10-12 butiker där saker från returdelen på den intilliggande ÅVC:n säljs vidare efter eventuell reparation och uppfräschning.

Flen
Flens kommun arbetar med cirkulär ekonomi via deras Avfallsplan där ett av fokusområdena är ”Återanvändning och återvinning”, vilket bland annat handlar om att öka återanvändningen av kontorsmöbler i kommunen.

Nacka
Kommunen skänker gamla möbler till skolor och förskolor samt säljer till Recycling partner.

Stockholm
I Stockholm finns Bagarmossens resilience center där det finns bland annat en lånegarderob, delningsplattform samt gemensam odling.
Bagarmossens Cykelverkstad, ett cykelkök/verkstad för cyklar.

Strängnäs
Kommunens måltidsservice har startat någonting som heter reKöket. ReKöket tar vara på överblivna och oanvända köks- och serveringsredskap från kommunens kök. Inga kök får köpa in nya köks- eller serveringsredskap innan man har checkat av om det finns i reKöket.

Uppland

Danderyd
Reko är Danderyd kommuns interna annonsmarknad för återbrukbara saker.

Järfälla
Återbruka är Järfällas interna annonsmarknad för begagnade möbler och prylar.
Sportoteket kan man låna utrustning under två veckor för att pröva olika idrotter och aktiviteter.

Knivsta
Kommunen har en elbilspool för medarbetare men som även är möjlig att använda för allmänheten efter arbetstid.
Återbruket, hos Återvinningscentralen kan man lämna in hela och rena saker som andra kan ha glädje av.

Norrtälje
Fritidsbanken – ett bibliotek för sport och fritidsutrustning som är gratis i landet, finns i flera städer i Sverige.
Återvinningsbodar finns på alla återvinningscentraler. Ett rum där besökare kan lämna sina gamla saker för någon annan att hämta.
Årligen anordnas klädbytardagar tillsammans med den lokala naturskyddsföreningen och studiefrämjandet.

Upplands Väsby
Reko är en intern annonsmarknad för begagnade möbler och prylar.

Vallentuna
Kommunen använder REKO, en webbtjänst för återbruk av begagnade inventarier inom kommunens organisation. Kommunen har en upphandlad leverantör av begagnad kontorsutrustning som också ger möjlighet att lämna in möbler för renovering.
Vallentuna och Täby kommuner driver ett projekt för lågflödesmuddring av näringsrikt bottensediment i Vallentunasjön, och sedimentet används för att gödsla energiskog.
Det kommunala avfallsbolaget SÖRAB ihop med andra kommuner samlar bland annat in matavfall som blir till biogasproduktion.

Täby
Täby kommun är under process att förvandla området runt Roslags-Näsby station till ett levande, urbant bostadsområde med visionen att skapa en hållbar, levande och nytänkande stadsmiljö. Byggnaderna ska vara miljöcertifierade och ha stora inslag av grönska och vara hälsosamma att bo i. Det tydliga hållbarhetstänket avspeglar sig i bland annat sedumtak, grönskande terrasser, innovativ dagvattenhantering och omtanke om den biologiska mångfalden.
Täby och Vallentuna kommuner driver ett projekt för lågflödesmuddring av näringsrikt bottensediment i Vallentunasjön, och sedimentet används för att gödsla energiskog.

Västmanland

Västerås
Det kommunala bostadsbolaget Mimer erbjuder kunder två månader gratis medlemskap i Sunfleet. Mimer samlar även in övergivna cyklar som rustas upp och säljs vidare i samarbetet med Cykel Access och Vafab Miljö

Värmland

Karlstad
Skåpet Tage är ett skåp som finns på förskolor för att underlätta för föräldrar att byta kläder med varandra. Där kan man lämna och hämta kläder och skor.
Karlstad delar är en del i Sharing Cities Sweden genom det strategiska projektet ”Sharing Towns” som syftar till att utveckla delningsekonomin i små- och medelstora städer, med Karlstad som case.
Återanvändning av sandningsgrus som väggrus på landsvägar. Så vitt vi vet är vi först i Sverige med att återanvända sandningsgruset på det här sättet med ett eget recept.
Återbrukskartan vägleder karlstadsborna till alla secondhand-butiker och reparatörer, och kommer snart att utvecklas till Smarta kartan Karlstad.
Fritidsbanken, upphovspersonen är karlstadsbon Carina Haak och har sitt nationella huvudkontor i Karlstad. Första Fritidsbanken bildades i grannkommunen Forshaga (Deje). Kommunen stöttar den lokala Fritidsbanken.
Hållbara lån där man via biblioteken lånar ut spel, verktyg och musikutrustning m.m.
SolaTage, internt Blocket för recirkulering av möbler och annan utrustning mellan delar av förvaltningen.
Klimatsmart mat – matsvinnsprojekt som minskade matsvinnet med 46 %.
Kommunen stödjer också flera transportlösningar: Solacykel (lånecyklar), Elbilspool (uthyrning av kommunens tjänstebilar), Karlstad bilkooperativ (kommunens bostadsbolag hyr bilar under dagtid).

Dalarna

Falun
I Falu kommun satsas det på att, tillsammans med det lokala näringslivet, stärka butiker och företag som erbjuder hållbara tjänster eller produkter. Som second hand, reparationstjänster, miljömärkt, uthyrning, återbruk etc. Kunderna kan hitta utbudet med hjälp av kartappen Handla rätt.

Malung-Sälen
Komhall (AME-butiken) har försäljning av saker som lämnats som gåvor eller på återvinningsstationen i Malung. Komhalls verksamhet syftar till att erbjuda arbetslösa stöd och en möjlighet att återkomma i arbetslivet.

Hälsingland

Bollnäs
Kommunen har upphandlat belysning som tjänst genom att hyra återbrukade ljusarmaturer istället för att köpa nya armaturer. Den hyrda moderna belysningen används framförallt i skolorna och kan med lätthet anpassas efter olika behov.

Jämtland

Östersund
Spilloteket är en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier i allt sitt görande och tänkande. Det är en kreativ plats för dialog, innovationer och lärande.
I Östersund finns i dagsläget 19 olika verksamheter och företag som är Miljönärmärkta. De har fått märkningen för att de gynnar hållbar konsumtion. Att handla Miljönärvänligt är att laga, återanvända eller låna saker.

Västerbotten

Umeå
FabLab står för Fabrication Laboratory. Det är en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, till exempel 3D-skrivare, en rad symaskiner för olika ändamål, laserskärare och mjukvara för ritningar och mönster.
Sharing Cities är ett nationellt program med målen att: 1. Utveckla en nationell nod, Sharing Cities Sweden, i syfte att stärka den nationella (och internationella) samverkan och främja ett gott erfarenhetsutbytet samt sätta Sverige på kartan som ett land som aktivt och kritiskt arbetar med delningsekonomi i städer. 2. Utveckla världsledande testbäddar för delningsekonomi i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå. Inom projektet testar, utvecklar och utvärderar man delningsekonomins påverkan på städer. Man testar både infrastruktur och nya affärsmodeller för att främja delande.
Genom grönt parkeringsköp får byggherrar en reduktion av p-normen, detta är kopplat till åtaganden som t.ex. bilpool. Dessutom används pengar till en mobility management fond som används bland annat till beteendepåverkan på arbetsplatsen kring mobilitet och resor.
Cykelstället är en knutpunkt för Umeås cyklister där man kan hyra plats i låst garage, serva sin cykel, testa eldriven lådcykel och man kan även få vägledning om man har projekt inom delning och återbruk.
Umeå är som enda svenska/nordiska stad med i OECD studien ”The Circular Economy in Cities and Regions”. Studien ska vara klar i mitten av januari 2020 och kommer därefter finnas tillgänglig. Den ger en bakgrund, nuläge och rekommendationer från OECD om hur cirkulär ekonomi kan utvecklas i Umeå-regionen.