Tobias Jansson har bland annat lett processer som syftat till att utveckla verktyg för cirkulär affärsmodellering, kartlägga potential för industriell symbios och ta fram cirkulära innovationer för stadsmiljö.

[Sida under utveckling]

Mångbrukets ekosystemtjänster

En av principerna för cirkulär ekonomi är att regenerera naturen, det vill säga att återskapa och förbättra ekosystemen. Ett område där detta är särskilt relevant är skogsbruk. Skulle skogen kunna brukas på en mångfald olika sätt – så kallat mångbruk – med den gemensamma nämnaren att skogen får vara skog på riktigt och inte plantage i väntan på ”slutavverkning”? Och vad skulle det få för potentiellt positiv påverkan på de ekosystemtjänster som skogen bidrar med? Dessa frågor har jag under vårvintern arbetat med på uppdrag av föreningen Skogens mångbruk i projektet Mångbrukets ekosystemtjänster som finansierats av WWF. Utifrån en bred enkät och personliga intervjuer med 15 småskaliga företag i kategorierna besöksnäring, skogens mat, förädling, hållbar företagsutveckling och virkesproduktion har vi gjort en analys av deras bidrag till ekosystemtjänster och satt ihop en rapport i form av ett minimagasin. Kul uppdrag där jag genomfört intervjuer, skrivit reportage och gjort den grafiska formen för rapporten.

Uppdragsgivare: Föreningen Skogens mångbruk / WWF
År: 2024
Roll: Intervjuer med mångbruksföretagare, textproduktion, grafisk formgivning

Mäta och kommunicera cirkulär ekonomi

Uppdragsgivare: Ekocentrum
År: 2024
Roll: Inventering av verktyg för att mäta cirkulär ekonomi, intervjuer med experter, metodutveckling, ledning av workshops

Cirkulär Business Model Canvas

Affärsutvecklingsverktyget Business Model Canvas i en utvecklad variant som styr användaren mot att utveckla cirkulära affärsmodeller. Framtagen på uppdrag av Tillväxtverket.
På uppdrag av Tillväxtverket ledde han hösten 2019 en process för att ta fram Cirkulär Business Model Canvas (CBMC), tillsammans med bland annat Karolina Nätterlund (SMICE/Region Jämtland Härjedalen) och Sara Klockervold (Fjällhubben).
Rutorna i det nya verktyget innehåller exempel som styr användaren mot att tänka cirkulärt och utveckla cirkulära affärsmodeller. Uppdraget innefattade också att ta fram en handledning för affärsrådgivare:
Mer om CBMC länk till utbildningssidan.

Uppdragsgivare: Tillväxtverket
Partner: Region Jämtland Härjedalen
År: 2024 (uppdaterad version, den ursprungliga släpptes 2020)
Roll: Konceptutveckling, språklig bearbetning, framtagande av version på engelska, intervjuer med användare

Symbios

Partner: Emma Dalväg, Studio Ahremark
År: 2022
Roll: Konceptutveckling, textproduktion, intervjuer med representanter för goda exempel, foto

Framtidens kvarter

Hur kan cirkulära innovationer bidra till att skapa framtidens hållbara stadskvarter? Science Park Borås har under det gångna året lett projektet Framtidens kvarter som undersökt just detta. Utgångspunkten har varit ett stort stadsutvecklingsprojekt i Borås, det citynära kvarteret Västerbro som ska stå klart 2026 med lägenheter för 1000 boende, rikligt tilltagna lokaler för affärsverksamheter och ett grönt stråk som knyter samman stadskärnan med resecentrum och stadsdelen Norrby. Inom ramen för projektet har jag lett ett team med personer från Wingårdhs (som ritat kvarteret), Riksbyggen, Bostäder i Borås, kommunen, centrumledningen med flera. Teamet har arbetat med att utveckla koncept för hur affärslokalerna ska kunna fyllas med verksamheter som möjliggör för boende och besökare att konsumera mer cirkulärt, det vill säga att i större utsträckning än idag köpa second hand, vårda, reparera och hyra produkter. Två andra team har haft fokus på cirkulärt byggande genom bland annat återbruk av byggmaterial från befintlig bebyggelse på platsen, respektive cirkulärt boende med inredning och servicefunktioner som möjliggör en cirkulär livsstil. En film från presentationen av de cirkulära innovationerna i januari 2023 finns nu tillgänglig (se kapitelindelning för att komma direkt till de innovationer som mitt team varit delaktig i, Lobby och Gatuplansbolag).

Uppdragsgivare: Science Park Borås / Västra Götalandsregionen
År: 2023
Roll: Processledning, framtagande av innovationer, bidrag till grafiskt utseende för presentationsmaterial, presentation av konceptet på öppet evenemang

Kartläggning av potential för industriell symbios

Kartläggning av potential för industriell symbios med fokus på vatten som resurs i Region Kronoberg och Region Kalmar län. Genomförd av Tobias Jansson i samarbete med Emma Dalväg och Merit Kaal på Coest inom ramen för projektet CRKKL.
Uppdrag med syfte att identifiera potential för företagssamverkan i form av industriell symbios med fokus på vatten, i Region Kronoberg och Region Kalmar län, inom ramen för projektet CRKKL. Innefattar insamling och analys av data genom workshops med lokala aktörer och intervjuer med nyckelpersoner, samt rekommendationer till de aktuella regionerna och presentation av resultatet för det lokala näringslivet.

Uppdragsgivare: Region Kronoberg & Region Kalmar län
Partner: Coest
Färdigställt: 2020
Roll: Intervjuer med nyckelpersoner, analys av potential för industriell symbios, rekommendationer till regionen, sammanställning av rapport

Kvarterets konsumtion

Hur är det möjligt att minska klimatutsläppen från konsumtion av sällanköpsvaror som kläder, möbler och fritidsutrustning med 30 procent till 2030, jämfört med 2010? Nu finns skriften Kvarterets konsumtion 2030 – framtidsscenarios och koncept för cirkulär konsumtion i Västra Götaland, en summering av projektet Kvarterets konsumtion 2030 som jag arbetat med under det gångna året, som sökt svar på just den frågan. Fokus har varit unga vuxna på små och medelstora orter – platser där många människor bor, men som varken kan kategoriseras som urbana eller som landsbygd. Samtal och workshops med representanter för näringsliv, kommuner och konsumenter har hjälpt oss att få en bättre bild av nuläget och tänka visionärt kring framtiden, vilket resulterat i två övergripande framtidsscenarier och fyra mer detaljerade koncept: Cirkulärt boende (bostäder anpassade för att underlätta en cirkulär livsstil, med bostadsbolagt som samordnande aktör, se figur ovan), Aktivitetsnära tillgång (smidig tillgång till fritidsutrustning i nära anslutning till utövandet), Cirkulär affärssymbios (butiker, andra verksamheter och konsumenter i samverkan som i ett ekosystem) och Ortsanda som får det att hända (för att få lokala aktörer och invånare att arbeta tillsammans för ovanstående och liknande initiativ). I arbetet har vi bland annat använt affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas och Use2Use Design Toolkit. Nu på onsdag 24 februari har du möjlighet att delta på En förmiddag med Kvarterets konsumtion 2030, där vi presenterar koncepten och öppnar för diskussion kring hur de kan realiseras i kommande arbete.

Uppdragsgivare: Science Park Borås / Västra Götalandsregionen
År: 2021
Roll: