Alltid visionära, uppdaterade och fulla av goda exempel gör Tobias Janssons föreläsningar det komplexa området cirkulär ekonomi begripligt och inspirerande.

Tobias Jansson var en av de första att tala om cirkulär ekonomi i Sverige och har i över 10 år inspirerat med sina föreläsningar om möjligheter i det cirkulära samhället: cirkulära affärsmodeller som förlänger produkters livslängd, delningsekonomi som ger ökad nyttjandegrad, symbios mellan företag för resursutbyte, jordbruk som vitaliserar ekosystemet, och mycket annat. Han förmedlar en positiv framtidsbild som rymmer mängder av kreativa möjligheter.

Bokning och mer information: tobias@circulareconomy.se 0704833778

Exempel på uppdragsgivare: Skanska, Canea, RISE, Länsstyrelsen Gotland, Energikontor Östergötland, Interreg, Kost & näring, SLU, Stena fastigheter, flertalet kommuner och regioner.

Möjligheter med cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi är visionen om ett samhälle där resurser tillvaratas och cirkuleras vidare istället för att bli avfall. Genom att cirkulera produkter, skapa värde ur avfall och överskott och använda mark på sätt som gör att ekosystemen byggs upp skapar vi det cirkulära samhället. I den cirkulära ekonomin går affärsnytta hand i hand med miljönytta, genom förfinade materialflöden för kvalitativ återvinning och innovativa affärsmodeller som möjliggör att produkter används länge och ofta. Till cirkulär ekonomi hör också industriell symbios, att tjäna pengar på att cirkulera avfall och överskott, och det regenerativa jordbruket. Tobias Jansson ger i denna föreläsning en översikt över området cirkulär ekonomi med utgångspunkt från en rad inspirerande exempel på företag och andra verksamheter som utmanar rådande paradigm och arbetar cirkulärt redan idag. Föreläsningen ger också inblick i bakomliggande idéer, politiska strategier inom området och tips på verktyg för att komma igång.

Vad är symbios?

Med utgångspunkt från boken Symbiosom hur avfall blir resurser i den cirkulära ekonomin ger Tobias Jansson en inspirerande översikt över området industriell symbios. Industriell symbios skapas genom att avfall eller överskott från en verksamhet utnyttjas som resurs i en annan verksamhet. Konceptet är inspirerat av hur organismer i naturen samverkar på ömsesidigt fördelaktiga sätt. När tidigare förbisedda restflöden av vatten, energi och material utnyttjas ökar resurseffektiviteten, vilket ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön. Att samverka i symbiosform är en möjlighet som hjälper oss att skapa en mer cirkulär ekonomi. I föreläsningen görs nedslag hos ett flertal företag och andra verksamheter som idag arbetar i symbios, med ökad lönsamhet och miljönytta som resultat.

Regenerationen – om att återskapa och förbättra ekosystem

I föreläsningen Regenerationen visar Tobias Jansson och Johanna Stål hur vi kan ta hjälp av naturen för att lösa vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Hur kan vi återskapa ekosystemen och drastiskt minska klimatpåverkan under en generation? Med de dubbla kriser vi står inför – klimat och biologisk mångfald – behövs nya idéer för att vända utvecklingen. Att regenerera handlar om att återskapa och förbättra ekosystemen så att vårt avtryck på planeten blir positivt istället för att vi utarmar den.

Läs mer

Cirkulära affärsmodeller

Ett sätt att beskriva vad en cirkulär affärsmodell är är att det är ett sätt att göra affär som inte leder till att avfall uppstår. Det sker genom att cirkulära system skapas runt produkten så att den återvänder till företaget efter användandet, så att material kan återvinnas, komponenter återanvändas och, i det bästa fallet, att produkten i sig cirkuleras vidare till en annan användare. Det finns fem vedertagna sätt att skapa värde i cirkulära affärsmodeller. Tobias Jansson berättar vilka de är och ger belysande exempel. Dessutom visar han två andra sätt att skapa affärsnytta och miljönytta i den cirkulära ekonomin: industriell symbios och regenerativt jordbruk. Tobias Jansson ger också en introduktion till affärsutvecklingsverktyget Cirkulär Business Model Canvas som han varit med och tagit fram på uppdrag av Tillväxtverket. Med hjälp av verktyget kan ni skruva på en affärsmodell från ett linjärt nuläge till ett önskat cirkulärt framtidsläge.