Debatt: Dags för cirkulär ekonomi

myror+tretumEffektiva resursflöden i en tid av ökande råvarupriser. Våra grannländer satsar redan på det. Nu är det dags för cirkulär ekonomi i Sverige!

Debattartikel för tidskriften Miljö & Utveckling nr 2 2013, undertecknad av mig, Tobias Jansson, och Carina SundqvistCirkulär Visionär / Inspirationsbyrån.

Människan är nu den största påverkande kraften på jorden. Vårt tryck på planeten innebär stora risker för vårt framtida välstånd. Vi har försatt oss i en ohållbar situation. Gränserna för vad planeten klarar av har redan passerats, inom flera områden. Idag finns ett glapp mellan ekonomin och ekologin – dessa borde istället vara starkt sammanlänkade. För att röra oss mot ett hållbart samhälle behöver vi uppdatera vårt befintliga ekonomiska system så att det löser vår långsiktiga resursförbrukning, skapar effektivare materialflöden och en långsiktigt hållbar energianvändning. Vi behöver en cirkulär ekonomi.

MiljöUtveckling_Debattartikel20130404_svCirkulär ekonomi är ett nygammalt tankesystem som kopplar samman ekonomi med ekologi igen. Författarna till boken Bankrupting Nature,  Johan Rockström och Anders Wijkman, menar att det är hög tid att ställa om till cirkulär ekonomi på global nivå. De föreslår även att naturkapital skall tilldelas ett värde, att förlusten av biologisk mångfald skall beaktas i nationella budgetar, att nyuttag av råvaror ska beskattas, samt att vi ska fasa ut fossila bränslen och ersätta med förnyelsebar energi.

I våra grannländer har cirkulär ekonomi redan vunnit mark. Danmark satsar stort i Region Midt, både i företag och kommuner. I USA, Holland och Spanien arbetar företag sedan flera år enligt cirkulära principer (Shaw, Desso, Santa & Cole). I England tar Ellen MacArthur Foundation fram rapporter i samarbete med McKinsey om vad näringslivet kan vinna på cirkulär ekonomi. Det är hög tid att Sverige agerar för att starta denna positiva utveckling även hos oss. Lagar och förordningar bör reformeras, nytänkande affärsmodeller etableras, resurseffektiva återvinningssystem vidareutvecklas. Vi har mycket att göra!

I Sverige märks ett spirande intresse för cirkulär ekonomi: undertecknade utvecklar näringslivet ”cirkulärt” i Kungsbacka, kunskapsnavet Cefur har startats i Ronneby, medlemsantalet i Cradle Net ökar, Ellen MacArthur besökte nyligen Sverige och Ikea har flaggat för att börja hyra ut köksinredning.

Vi vill att dessa 5 viktiga principer ska utgöra grunden för cirkulär ekonomi i Sverige:

1) Cirkulära slutna kretslopp
Låt oss förbättra och vidareutveckla våra industriella system så att plaster, metaller och kemikalier ingår i slutna tekniska återvinningsloopar och att biologiskt material återförs till det naturliga kretsloppet.

2) Nya affärsmodeller
Låt tillgången till produkten bli viktigare än ägandet. När fler människor delar spar vi resurser, till exempel genom en bilpool. Utveckla cirkulära affärsmodeller där kunden blir en användare. Hyr/leasa ut fler produkter och konstruera dem för längre användning, återanvändning, isärtagning och renovering. Företagen ansvarar för uppdatering åt kunden och behåller ägandet av materialen.

3) Servicesamhälle
Styr om samhället så att det bygger på service. Utveckla nya tjänster och samarbeten som blir till nytta för både kunder och företag. Det ger också nya arbetstillfällen!

4) Förnyelsebar energi
Stäng dörren till fossila bränslen. Fram för förnyelsebar energi.

5) Cirkulär skatteväxling
Beskatta nyuttag av råvaror. Sänk skatten på arbete/service.

Låt oss öka takten och ta igen grannländernas försprång!

 

Bilderna visar myror (vars samhällen alltid varit cirkulära) + Shaws Cradle to Cradle-märkta mattor som ingår i slutna kretslopp